Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Beroende av alkohol, droger, läkemedel och spel (om pengar) är klassat som en sjukdom och att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är ingen saklig grund. Du som arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar.

Vad innebär arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid olika former av skadligt bruk och beroende?

Enkelt uttryckt har arbetsgivaren alltid ett rehabiliteringsansvar om medarbetaren har en sjukdom. Beroende är klassat som sjukdom och det finns diagnoskriterier och instrument för att bedöma detta. Samma regler gäller vid beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel (om pengar) då dessa är betraktade som sjukdomstillstånd i Sverige idag.

Har arbetsgivaren en skyldighet att bekosta behandling?

Hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig gällande betalning beror bland annat på arbetsplatsens storlek och arbetsgivarens möjligheter att bekosta behandling. Kostnaden ska dessutom vara rimlig i relation till prognos och förväntat resultat. Tillgången till beroendebehandling skiljer sig åt i landet och det är inte alltid lätt för den enskilde att få insatser bekostade av kommun eller landsting. Ofta är det därför mer ekonomiskt gynnsamt för arbetsgivaren att ta ansvaret för rehabiliteringen och bekosta detta själv.

Som arbetsgivare får ni då god insyn i processen och kan finnas med som ett stöd under resan vilket vi ser ofta har en positiv effekt på prognos och resultat. Dessutom får medarbetaren snabbt den hjälp denne behöver och kan sannolikt återgå till arbete snabbare. Vid öppenvårdsbehandling är det dessutom inte en nödvändighet att medarbetaren behöver vara sjukskriven utan kan ofta arbeta under behandlingstiden.

En viktig sak att poängtera är dock att medarbetaren måste medverka till sin egen behandling. Vill medarbetaren inte ha hjälp har ni heller inget ansvar att bekosta en rehabiliteringsinsats. Om medarbetaren ej medverkar betraktas det som att arbetsgivare uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. Det är dock viktigt att tydliggöra för medarbetaren vad det innebär att tacka nej och dokumentera detta, gärna skriftligt, så att det inte råder några tvivel om det skulle bli en tvist längre fram.

Arbetsmiljölagens regler om rehabilitering är inte tvingande, utan gränsen för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finner vi istället i lagen om anställningsskydd. Det är inte tillåtet att säga upp en medarbetare av personliga skäl p.g.a. sjukdom om arbetsgivaren ej uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar.

Ovanstående ska inte misstolkas som att det går att grovt åsidosätta sina anställningsskyldigheter på grund av att exempelvis vara berusad på arbetet. Om den anställde inte har alkoholproblem, kan det vara saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl.

Källa: Socialstyrelsen, SKL, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, LAS, Arbetsmiljöupplysningen