Tjänster

TRYGGHETSAVTAL

Proaktivt arbete för tidigare upptäckt och hantering av alkohol, drog, läkemedel och spelmissbruk på företag och institutioner.

RÅDGIVNING

A-gruppen erbjuder kundanpassat konsultstöd inom följande områden:

Stöd vad gäller utveckling av och implementering av insatser för att förebygga eller följa upp användande av alkohol, droger eller spel hos anställda.

Kan handla om att ge:

 • Stöd och råd med det lagstadgade arbetet rörande företagets policys för alkohol och droger
 • Framtagande och implementering av alkohol- och drogpolicys.
 • Stöd och råd inför eventuellt införande av slumpmässiga drogtester
 • Stöd och råd när ett positivt drogtest uppkommer
 • Stöd och råd vid alkohol- eller drogrelaterade incidenter i verksamheten
 • Personlig coachning inför det svåra samtalet.

UTBILDNING

Utbildning Syftar till att höja kunskap och medvetenhet kring beroende på arbetsplatsen samt kommunicera ut organisationens policy och riktlinjer till chefer och medarbetare. Innehåll och genomförande skräddarsys efter kundens behov.

Exempel på upplägg 2 timmar:

 • Chefsutbildning För HR/Chefer/Ledning Syfte: Öka kunskap och medvetenhet om alkohol- och drogrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Hur kan man förebygga, upptäcka och hantera.
 • Medarbetarutbildning Bred utbildning för medarbetare och fackliga företrädare Syfte: Ge kunskap för en säkrare och tryggare arbetsmiljö.

Vi utformar utbildningsinsatser utifrån behov och önskemål.

Exempel på föreläsningar:

 • Är alkoholism och drogberoende en sjukdom?
 • Skuld och skam
 • Förnekelse
 • Stress och ångest
 • Möjliga faktorer till beroendeutveckling.
 • Spelberoende
 • Osunda relationer

UTREDNING OCH BEDÖMNING

A-gruppen Partners utgår ifrån ett holistiskt perspektiv, det vill säga att vi ser utifrån människans alla livsområden. Det är viktigt att göra en individuell bedömning för att kunna möta ett problem med rätt nivå av hjälp och därmed öka möjligheten till ett bra resultat. Detta sker genom matchning av 5 huvudvariabler i syfte att matcha lämplig insats vid en uppenbar problematik. Med andra ord: Vilken klient som ska refereras till vilket program med vilken personal i vilken miljö vid vilken tidpunkt.

Beahndlingsinsatser

BEHANDLINGSINSATSER

Den individuella bedömningen är grunden till alla behandlingsinsatser där behandlingsupplägg och behandlingstider skräddarsys med utgångspunkt i de tjänster som här presenteras. Alla motivations- och behandlingsprogram inkluderar rehab samordning genom Case Manager under hela perioden med löpande återkoppling och stöd till chef/HR samt stöd till berörd arbetsgrupp.

Abstinensbehandling/avgiftning

A-gruppen Partners arbetar efter en individuellt planerad abstinensbehandling. Det sker i en trygg och säker miljö. Hur lång tid klienten ska vara på plats beror på vilka droger(alkohol) klienten använt samt hur mycket och hur länge klienten använt. Även ålder och såväl fysisk som mental hälsa spelar in. Det finns sjuksköterskor och läkare knutna till behandlingen.

Motivationsprogram

Motivationsbehandling syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtion. Består av tio individuella samtal med kompletterande klientuppgifter samt provtagning under en tvåmånadersperiod.

Risk- och högkonsumtionsprogram

Riskbruksprogram För den som behöver stöd att hantera ett riskbruk. Gruppbehandling som bedrivs under 20 veckor, 1 gång per vecka kompletterat med individuella samtal efter behov samt anhörigstöd. I detta program ingår även Childrens program.

Spelberoendeprogram

Spelberoendeprogram öppenbehandling Behandling i grupp bygger på KBT och MI. 12 gruppsessioner med mellanliggande arbetsuppgifter samt 4 uppföljningstillfällen efter 2, 4, 6 respektive 12 veckor.

Sorgbearbetning

Vi upplever sorg efter viktiga förluster i livet. De största och mest smärtsamma förlusterna brukar vara närståendes död men vi kan också uppleva sorg efter en separation, en bruten vänskapsrelation eller ett förlorat jobb.

Anhörigstöd

3 tillfällen á 3 timmar

Extern terapi

Enskild terapi (50 min)

Par/familjeterapi (75 min)

Öppenbehandling

Gruppbehandling under 10 veckor med gruppterapi tre gånger i veckan och enskilda insatser efter behov. Inkluderar efterbehandling 11 månader efter avslutad grundbehandling. Även anhörigstöd och Childrens Program ingår.

Återfallsprogram

Anpassat program vid återfall i öppenbehandling.

Eftervårdsprogram/Evaluering

Anpassat program efter avslutad öppenbehandling.