Childrens Program

Childrens Program är ett alkohol- och drogförebyggande program för barn 7 – 12 år. Fyra heldagar, torsdag-söndag där även den förälder som äger problemet deltar lördag-söndag. Rekrytering av familjer sker främst i anslutning till det behandlingshem eller öppenvård där föräldern tagit hjälp. Tanken är att när mamma eller pappa går in i behandling, ställs frågan om det finns barn i familjen.

Childrens Program har genomförts som ett pilotprojekt mellan 2015–2017 som ett forskningsprojekt finansierat av Folkhälsomyndigheten. Örebro universitet har publicerat utvärderingsresultaten som är mycket goda utifrån tre nyckeltal; hälsa, resiliens (motståndskraft) och metod.

Childrens Program har ett starkt föräldra- och barnperspektiv och arbetar förutom med att avlasta skuld, skam och den dolda hemligheten hos barnen, också med att ge verktyg för att förbättra relationerna och kommunikationen i familjen. Det unika med detta program är att barn och föräldrar får mötas under trygga förhållanden, där barnen får en möjlighet att uttrycka hur missbruket av alkohol eller andra droger påverkat deras liv.

Bakgrunden till att vi idag vill fokusera också på de anhöriga och då inte minst de små barnen är att den vård för de medberoende till den som missbrukar alkohol eller narkotika är tämligen undermålig. Samhället har inte tagit ansvar för helhetsperspektivet kring att kemiskt beroende och missbruk klassificeras som en FAMILJESJUKDOM. Ingen glömd alltså, vilket inte verkligheten riktigt visar. Barnen får ingen förklaring, barnen inkluderas inte. Det vill vi inom A-gruppen ändra på!

Idag visar forskningen att det finns ca 400 000 barn som lever i familjer där någon missbrukar alkohol eller andra droger. Det är sannolikt fler i det mörkertal som vi inte når. Dessa 400 000 barn är kartlagda via Regeringen under 2009 och vill med sin kartläggning visa det stora antalet barn som idag lever i familjer med psykisk ohälsa, obegripliga beteende och missbruk.

Forskningen säger också att om vi inte satsar på tidiga insatser för dessa barn, ökar risken 4–7 gånger att de själva i vuxen ålder utvecklar problem och eget missbruk. Sjukdomen vandrar i generationer och vi inom A-gruppen vill medverka till att klippa ekorrhjulet. Barn är också anhöriga och den som säger att de är för små för att begripa har till hälften rätt. Deras värld blir obegriplig men samtidigt förstår de att det är något som är fel i deras familj. Björnen sover inte!

Enligt vederhäftiga källor på Socialstyrelsen visar deras uppskattning att om vi inte bryr oss om barn i familjer med missbruk och ger dessa stöd, kostar det samhället 52 miljarder på årsbasis.

Programmets innehåll i korthet

Childrens Program utgår från en manual med fyra dagars innehåll.

Dag 1: Beroende. Syftet är att barnet genom kunskaper och insikter ska lära sig mer om sin förälders beroendeproblematik och att de inte är ensamma om det, att de varken kan bota eller kontrollera och att missbruket inte är deras fel.

Dag 2: Känslor. Barnet får genom olika pedagogiska övningar och lekar lära sig om känslor, att alla känslor är okej och hur man kan hantera sina känslor.

Dag 3: Kommunikation, verktyg och trygghet. Föräldern med problematiken deltar tillsammans med barnet. Barnet får inför sin förälder uttrycka det som bearbetats under två dagar på olika sätt.

Dag 4: Förståelse och förnyad relation. Barnet och föräldern får visa varandra uppskattning och hitta nya sätt att kommunicera för att både situationen och relationen ska bli bättre.

Genomförandet hålls av Lars Lewerth och Helén Olsson, licensierade instruktörer och utbildade vid Hazelden Betty Ford Center.

Childrens Programs fyra dagar vilar på Ph.Dr Emmy Werners forskning kring resiliens/motståndskraft och ger teoribakgrunden till programmets pedagogik.